ผลการดำเนินการ โครงการ "ดรุณาโปลีอาสา...พาแม่กินข้าว"
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
1-25610912

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รับการคัดเลือกจากอาชีวศึกษาภาคกลาง ให้เป็นผู้แทนนำเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีตัวแทนนักเรียน 2 คน พร้อมครูผู้รับผิดชอบ 2 คน รวมจำนวน 4 คน เป็นตัวแทนเพื่อนำเสนอโครงงาน พร้อมกับรับใบประกาศเกียรติคุณโดยท่าน รศ.นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ 1 25610809 10 1

1 25610912
____________________________________________________________
อบรมเทศกิจอาสาจราจร
1-25610911

    วันที่ 11 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช. เข้าร่วมอบรมเทศกิจอาสาจราจร โดยเทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกับ สภ.เมืองราชบุรี เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1 25610809 10 1
____________________________________________________________
โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
1-25610903 04

    วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช. เข้าร่วมการอบรมโครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
โดย นางสาวสมรทิพย์ วิภาวานิช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี
เป็นวิทยากร

1 25610809 10 1
____________________________________________________________
1   14
1 25610724 3

หนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ

สิงหาคม 61

     1 25610911 2 ทัศนศึกษา
บริษัท นัฐพงษ์
เซลส์แอนด์
เซอร์วิส จำกัด
11 ก.ย. 61
other   other
3   14
1 25610724-2

ลอกคู คลอง
บริการซ่อมรถ
จักรยานยนต์
24 ก.ค. 61

  1 25610901

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแบบ
Shop Drawing
ของงานก่อสร้างฯ
31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61

other   other
more