ETECH
 
ทัศนศึกษา “เยาวชนรักษ์ป่า”
1 25610308 09

    คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโยลีดรุณาโปลีเทคนิค
เข้าร่วมทัศนศึกษา “เยาวชนรักษ์ป่า” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. ทัศนศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ต้นไม้น้ำตกห้วยสวนพู, สร้างดินโป่งเทียมให้สัตว์ป่า 3 โป่ง และปลูกต้นไม้
โดยรุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
และรุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 9 มีนาคม 25611 25610209

1 25610201 1
____________________________________________________________
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.1 /strong>
1 25610302 04

    นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโยลีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโยลีดรุณาโปลีเทคนิค เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวิทยากรจากภายนอก และคณะครูของวิทยาลัยฯ เป็นผู้สอน วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 1 25610209

1 25610201 1
____________________________________________________________
จัดนิทรรศการวันวิชาการ
1 25610201 1

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดนิทรรศการวันวิชาการตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยนำผลงานของนักเรียน นักศึกษา จากทุกแผนกไปจัดแสดง พร้อมกับให้ความรู้แก่นักเรียนในแต่ละสถานศึกษา ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนปากท่อพิทยา, เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดรุณาราชบุรี, เดือนมกราคม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

1 25610201 1
____________________________________________________________
1   14
1 25610207

ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตหลอดไฟฟ้า
7 ก.พ. 61

     1 25610124 ฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61
other   other
3   14
1 25610207-2

ทัศนศึกษาดูงาน
(บริษัท 
คูโบต้า)
7 ก.พ. 61

  1 25610219 23

อบรมผู้ควบคุม
การเชื่อมโลหะ
ด้วยหุ่นยนต์
19 - 23 ก.พ. 61

other   other
more