ตรวจโรคให้กับนักเรียน นักศึกษา รอบที่ 2
1-25620211

    วันที่ 11 และ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชบุรี เข้ามาตรวจ HIV, ซิฟิลิส และหนองใน เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าตรวจ ทั้งสองวัน จำนวนทั้งสิ้น 220 ราย 1 25610809 10 1

1 256202011
____________________________________________________________
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
1-25620213

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดอบรบโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. โดยมีท่านธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง เป็นวิทยากร 1 25610809 10 1

1 256202013
____________________________________________________________
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
1-25611204

    วันที่ 4 ธันวาคม 2561

1 25611204
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

บ่มเพาะอาจารย์
ผู้จัดการโครงการ
นวัตกรรมฯ

27-29 ก.ย. 61

     1 25611128-29 ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
28-29 พ.ย. 61
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างก่อสร้าง
3 - 5 ต.ค. 61

other   other
more