ETECH
 
จัดนิทรรศการวันวิชาการ
1 25610201 1

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดนิทรรศการวันวิชาการตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยนำผลงานของนักเรียน นักศึกษา จากทุกแผนกไปจัดแสดง พร้อมกับให้ความรู้แก่นักเรียนในแต่ละสถานศึกษา ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนปากท่อพิทยา, เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดรุณาราชบุรี, เดือนมกราคม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 25610209

1 25610201 1
____________________________________________________________
ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม
1 25610209

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.1 ทั้งหมด 245 คน ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 5, 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 61 โดยมีอาจารย์เสาวภา บุตรน้ำดี เป็นผู้ประสานงาน 1 25610209

1 25610209
____________________________________________________________
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32
25610130 31

    อาจารย์จากแผนกต่าง ๆ นำตัวแทนนักเรียน - นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2561

125601003
____________________________________________________________
1   14
1 25610207

ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตหลอดไฟฟ้า
7 ก.พ. 61

     1 25610124 ฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61
other   other
3   14
1 25610207-2

ทัศนศึกษาดูงาน
(บริษัท 
คูโบต้า)
7 ก.พ. 61

  1 25610219 23

อบรมผู้ควบคุม
การเชื่อมโลหะ
ด้วยหุ่นยนต์
19 - 23 ก.พ. 61

other   other
more