Teachersday61
 
Childrensday61
 
ร้องเพลงส่งความสุข
125601218

    วันจันทร์ที่ 18 และ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ นายมนัส วงศ์ประดู่ พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายงานจริยธรรม - คำสอน นักเรียน นักศึกษา จากสี่สถาบัน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เดินทางส่งความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส 2017 และ อวยพรปีใหม่ 2561 แด่ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, อดีต สส.มานิต นพอบรบดี, ผู้กำกับ สภ.เมือง ราชบุรี, เจ้ากรมทหารช่าง, นายกเทศบาลเมืองราชบุรี, นายกเทศบาลหลักเมือง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ic new

125601003
____________________________________________________________
ท่านผู้ว่าฯ เยี่ยมสถานศึกษา
125601003

    เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนใหม่
นายชยาวุธ จันทร ได้มาเยี่ยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียน
และในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาทแก่บรรดาครูและนักเรียน บริเวณใต้โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ และผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลาเทคนิค มาร่วมงานดังกล่าว 

125601003
____________________________________________________________
การสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา”
12560090921 22

    ในวันที่ 21-22 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ส่งบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่
1. อ.ดิศพงษ์ จิตร์บำรุง (ฝ่ายจริยธรรม)
2. อ.สมมาตร นงค์ลักษ์ (ตัวแทนฝ่ายกิจกรรม) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
    เพื่อรับองค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทุกระดับชั้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา การนำเสนอองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

125600909 11
____________________________________________________________
1   14
1 2559030708

 ทดสอบมาตรฐานฯ

   7 - 8 มี.ค. 59

   1 25600831 ทัศนศึกษาที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1
11 ม.ค. 61
other   other
3   14
1 2560080413   อบรมฯ
  ด้านช่างให้แก่
  ผู้นำคนพิการ
  4 - 13 ส.ค. 60
   1 25610110 ดูงานกระบวนการ ผลิตปูนซีเมนต์

10 ม.ค. 61
other   other
more