เก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนด้วยสมาร์ทโฟน
1 25610709

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี มาทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ด้วยสมาร์ทโฟน เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค1 25610209

1 25610201 1
____________________________________________________________
บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561
1 25610629 1

    วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้รับโลหิตจากการบริจาค จำนวน 67 ยูนิตด้วยกัน

1 25610201 1
____________________________________________________________
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561
1 25610625 27

    อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ไปแข่งขันในระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันกีฬาฟุตซอลดังกล่าวและจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลางต่อไป

1 25610201 1
____________________________________________________________
1   14
1-25610515

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในห้องเรียน ร.ร. ดรุณานุกูล 
15 - 16 พ.ค. 61

     1 25610124 ฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61
other   other
3   14
1 25610207-2

ทัศนศึกษาดูงาน
(บริษัท 
คูโบต้า)
7 ก.พ. 61

  1 25610219 23

อบรมผู้ควบคุม
การเชื่อมโลหะ
ด้วยหุ่นยนต์
19 - 23 ก.พ. 61

other   other
more