กิจกรรม “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”
1-25610816

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับ
กลุ่มสายรุ้งราชบุรี จัดกิจกรรม “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” ภายใต้โครงการ RRTTR ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 150 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- ฟังบรรยายจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- กิจกรรมฐานต่าง ๆ 1 25610809 10 1

1 25610809 10 1
____________________________________________________________
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
1-25610810 1

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล โดยบาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี จิตตาธิการ, ตัวแทนนักเรียนกล่าวบทอาศิรวาทแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินี
ในรัชกาลที่ 9 และตัวแทนนักเรียนมอบดอกมะลิให้คุณแม่ 1 25610809 10 1

1 25610809 10 1
____________________________________________________________
ทัศนศึกษา “เยาวชนรักษ์ป่า”
1 25610809 10 2

    วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา “เยาชนรักษ์ป่า” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- ปลูกต้นไม้ 100 ต้น
- สร้างดินโป่งเทียม 3 จุด
- สร้างฝายกั้นน้ำ 2 จุด 1 25610809 10 1

1 25610809 10 1
____________________________________________________________
1   14
1 25610724 3

หนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ

สิงหาคม 61

     1 25610725 2 ตรวจเช็คบำรุงฯ
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ค. 61
other   other
3   14
1 25610724-2

ลอกคู คลอง
บริการซ่อมรถ
จักรยานยนต์
24 ก.ค. 61

  1 25610807

จิตอาสา
ทาสีบริเวณ
ศาลาวัดเกาะลอย
7 ส.ค. 61

other   other
more