Etech cover
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32
25610130 31

    อาจารย์จากแผนกต่าง ๆ นำตัวแทนนักเรียน - นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2561 ic new

125601003
____________________________________________________________
พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
25610118

    วันที่ 18 มกราคม 2561 อาจารย์ศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิด เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยระบบโควตา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม 

125601003
____________________________________________________________
ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรีครั้งที่ 24
1 25610116

    ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 ศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมจัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”
ซึ่งประกอบไปด้วยการมอบเกียรติบัตรครูดีฯ ครูต้นแบบฯ ในบรรยากาศครอบครัว มีการฟังบรรยาย การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน .... สู่การขับเคลื่อนกฤษฏีกา เพื่อเสริมสร้างบุคลากรสถานศึกษาคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่... ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี 

1 25610116
____________________________________________________________
1   14
1 25610207

ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตหลอดไฟฟ้า
7 ก.พ. 61

     1 25610124 ฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61
other   other
3   14
1 25610120 28 รับการฝึกอบรม
งานจักรยานยนต์
20, 21, 27, 28 ม.ค. 
ถึง 3 ก.พ. 61
  1 25610208 อาชีวบริการ
จิตอาสาทาสีบ้าน
1 และ 8 ก.พ. 61

other   other
more