ผลการดำเนินการ โครงการ "ดรุณาโปลีอาสา...พาแม่กินข้าว"
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
 
กิจกรรมวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ระดับชั้น ปวช.1
1-25610926-28

    วันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยมีการเข้าฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่
- ฐานที่ 1 ประวัติลูกเสือโลกและลูกเสือไทย
- ฐานที่ 2 ระเบียบแถวและทักษะลูกเสือ
- ฐานที่ 3 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 1
- ฐานที่ 4 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2
- ฐานที่ 5 วิชาปฐมพยาบาล
- ฐานที่ 6 เงื่อนเชือก 1 25610809 10 1

1 25610926 28
____________________________________________________________
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษจากแอปพลิเคชัน EchoVE
1-25610925

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของภาคกลาง ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษจากแอปพลิเคชัน EchoVE นี้ดำแนินการภายใต้โครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ ซึ่งเป็นผลงานพัฒนาศักยภาพการใช้งานภาษาอังกฤษในวิชาชีพของสำนักงานคณะ กรรมการอาชีวะศึกษา ผ่านหลักสูตร และการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และ ส่งเสริม การใช้งานผ่านการ ประกวด มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 577 วิทยาลัย โดยทุกภาคคัดตัวแทนแต่ละจังหวัดที่มีคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จากการแข่งขันระดับภาคกลาง ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (5 ภาค ๆ ละ 3 ทีม) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ไทยแลนด์ อีสปอร์ตอารีน่า เดอะสตรีท รัชดา พร้อมร่วมชิงทุนการศึกษาและโอกาสศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท 1 25610925

1 25610925
____________________________________________________________
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
1-25610912

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รับการคัดเลือกจากอาชีวศึกษาภาคกลาง ให้เป็นผู้แทนนำเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีตัวแทนนักเรียน 2 คน พร้อมครูผู้รับผิดชอบ 2 คน รวมจำนวน 4 คน เป็นตัวแทนเพื่อนำเสนอโครงงาน พร้อมกับรับใบประกาศเกียรติคุณโดยท่าน รศ.นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ 1 25610809 10 1

1 25610912
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

บ่มเพาะอาจารย์
ผู้จัดการโครงการ
นวัตกรรมฯ

27-29 ก.ย. 61

     1 25611001-03 ประชุมฯ เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25610901

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแบบ
Shop Drawing
ของงานก่อสร้างฯ
31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61

other   other
more