การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 221 25610809 10 1 
1-25620302
      ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 22/2562 รางวัลที่ได้ ทั้ง 4 ถ้วย จากอันดับที่ 11 , อันดับที่ 13 ,อันดับที่ 29 และ รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม อันดับที่ 9 จากทีมที่เข้าแข่งขันกว่า 200 ทีม1 25610809 10 1 
1 25620302
 
 ประชุมผู้ปกคริองประจำปีการศึกษา 2/25621 25610809 10 1 1-25620302
      วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2562 วันที 2 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ทั้งในด้านผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ผ่านทางผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา1 25610809 10 1 
1 25620302
 
โครงการอาชีวะร่วมใจไฟฟ้า-อิเล็กฯที่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี1 25610809 10 1 
1-25620302

     วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดโครงการอาชีวะร่วมใจไฟฟ้า-อิเล็กฯทีี่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วันที่15-20 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. โดยมีนักเรียนระดับ ปวส. 2 แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะครูแผนกของทั้งสองแผนกเป็นผู้ควบคุมการทำงาน1 25610809 10 1 

1 25620302
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more