วันประชุมผู้ปกครอง
1 25610609

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงโครงการภาครัฐเรียนฟรี 15 ปี
ที่นักเรียนพึงได้รับ 5 เรื่อง ได้แก่ ค่าเทอม, ค้าเสื้อผ้า, ค่าหนังสือ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ และนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ปกครอง มาเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ปัญหา ประสานช่องว่างระหว่างบ้าน - วิทยาลัยฯ ให้แคบที่สุด
โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ปวช. มาร่วมงานทั้งหมด 801 คน 1 25610209

1 25610201 1
____________________________________________________________
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ
1 25610606 08

    ตัวแทนครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 25610209

1 25610201 1
____________________________________________________________
 ฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี
1 25610604

    เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมทั่วไป ปัญหายาเสพติด เชียร์บอลไม่เล่นการพนัน วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

1 25610201 1
____________________________________________________________
1   14
1-25610515

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในห้องเรียน ร.ร. ดรุณานุกูล 
15 - 16 พ.ค. 61

     1 25610124 ฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61
other   other
3   14
1 25610207-2

ทัศนศึกษาดูงาน
(บริษัท 
คูโบต้า)
7 ก.พ. 61

  1 25610219 23

อบรมผู้ควบคุม
การเชื่อมโลหะ
ด้วยหุ่นยนต์
19 - 23 ก.พ. 61

other   other
more