แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

       
             อ.ราณี ทองลิ่ม      
     หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์      
         
 
อ.ณัฐพงศ์ อัครสกุลภิญโญ      อ.ศรายุทธ ชมชื่น      อ.สุพัตรา กิจแสวง       อ.นิรุต ปานคลาย    อ.เกรียงศักดิ์ เติมชีพ  
    แผนกอิเล็กทรอนิกส์     แผนกอิเล็กทรอนิกส์      แผนกอิเล็กทรอนิกส์      แผนกอิเล็กทรอนิกส์     แผนกอิเล็กทรอนิกส์  
     
    อ.อริสรา ปานสะอาด      อ.ชาญชัย บัญญัติ        อ.กิตติ ศรีเนตร        
    แผนกอิเล็กทรอนิกส์      แผนกอิเล็กทรอนิกส์    แผนกอิเล็กทรอนิกส์