กยศ.

 
 
 นางสาวรวิภา  ศรีเอี่ยม
 ปริญญาตรี (บช.บ.) บัญชี
 งานกองทุนให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)