ข่าวสารจากวิทยาลัยฯ

23 มี.ค. 67
การแข่งขันกีฬาเพาะกายวันนี้
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จ้าาาา

 

15 มี.ค. 67
 
 
นักเรียนชั้นปวช.3 เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด
โดยนายแพทย์องอาจ วิจินธนสาร 
ศัลยแพทย์โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์
 
 
 

 

12 ก.พ. 67
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรีจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนโครงการ "ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติดในสถานศึกษา"