MOU ตกลงความร่วมมือ

MOU01 1  
125610118   พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ic new
 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยระบบโควตา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์
ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม

18 ม.ค. 61    
_____________________________________________________________________________________________